PROVOZNÍ ŘÁD DRÁHY OFFROAD KLUBU MILOVICE

Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem na trať a svým následným vstupem potvrzuje, že se s tímto řádem seznámil a bude jej dodržovat! Areál je Národní přírodní památkou a musí se zde dodržovat určitá pravidla (osobně vysvětli správce tratě).

1. Trať je veřejnosti přístupná ve dnech: Pondělí-Neděle 9:00- 20:00 (v nočních hodinách je jízda v terénu zakázaná, pobyt na dráze přes noc je na individuální dohodě se správcem)

2. Na trať mohou motorky (pouze cestovní endura), čtyřkolky, pitbike a dirtbike, vozidla OFFROAD .

3. Vstup na trať pouze po předchozí dohodě s provozovateli tratě (tel.: +420732178178)

4. Přísný zákaz jezdit mimo vyznačenou trať!

5. Je zakázáno jakékoli znečišťování tratě a přilehlých pozemků odpadky a jinými látkami závadnými pro životní prostředí. V případě, že se tak stane, bude vše nahlášeno správním orgánům a náklady na odstranění škod budou po provinilci vymáhány.

6. Pro příjezd na trať slouží jedna z hlavních bran od silnice. Při vjezdu i výjezdu je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Je zakázáno přesouvat se na trať jinak, než v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.

7. Vstup na trať a její následné užívání je výhradně na vlastní nebezpečí ! Pro mladší 18 let platí zákaz vstupu bez zákonného zástupce nebo zodpovědné osoby starší 18 let. Při vstupu na trať po Vás správce může požadovat předložení občanského průkazu, nebo jiného průkazu totožnosti. Neučiníte-li tak, má Vás právo zodpovědná osoba vykázat z tratě do doby, než splníte veškeré požadavky.

8. Ježdění na trati je zakázáno osobám, které požily alkohol, nebo jakékoli jiné návykové látky, které jsou v rozporu s předpisy pro řízení motorových vozidel.

9. Při jízdě je jezdec povinen dodržovat bezpečnost a mít na sobě řádné ochranné pomůcky jako je např.: helma, motokrosové boty, chrániče a jiné. Provozovatel tratě nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody a úrazy způsobené návštěvníky tratě.

10. Každý návštěvník je odpovědný za své chování a technický stav svého stroje.

11. Mytí motorek, offroad aut atd je v areálu tratě přísně zakázáno! ( viz bod 5. )

12. Návštěvníci jsou povinni chovat se ohleduplně k sobě navzájem, k veškerému zařízení tratě a okolnímu životnímu prostředí.

13. V případě způsobení škody na majetku tratě je viník neprodleně povinen tuto skutečnost nahlásit přítomné odpovědné osobě (správci) a tuto škodu buď zaplatit, nebo provést její opravu do původního stavu.

14. V případě porušení kteréhokoli bodu v tomto řádu si vyhrazuje provozovatel tratě vykázat návštěvníka .


Vypracoval: Offroad klub Milovice, z.s. v Milovicích dne 12.08.2016