MANAGEMENT A ŘÍZENÉ POJEZDY

ŽIVOT ŽÁBRONOŠKY NA LESOSTEPÍCH MILOVIC

Letošní začátek léta (2022) je o něco bohatší na dešťové srážky a tak se daří v rámci činnosti pojezdů na bývalé vojenské střelnici Balonka v Milovicích vytvářet a udržoval hluboké louže. Průběžně ježděné tratě vytvářejí tolik potřebnou disturbanci terénu, kterou dříve na takových stepích vytvářela mnohatisícová stáda kopytníků. Taktéž zabraňují rozšiřovaní hustých křovin a v místech, kde jsou průjezdy na chvíli přerušeny, se vytváří čerstvým zarůstáním ideální prostor pro rozmanitou květenu. Díky těmto činnostem se již před léty objevily kriticky ohrožené druhy květin a živočichů. Jedním z takových živočichů, kteří si našli své místo v hlubokých loužích a díky četným průjezdům se jim daří rozšiřovat se i na jiná místa, je Žábronožka letní.

Foto:

Ilustrační - https://salvia-os.cz/branchipus-schaefferi

Vlastní - Offroad klub Milovice

PRAHA TV  Dokument: Národní přírodní památka Mladá - Unikátní lokalita

Mezi městy Benátky nad Jizerou, Milovicemi a obcí Lipník se nachází unikátní lokalita, kde byla v roce 2020 vyhlášena NPP Mladá. Jako Offroad klub Milovice na svůj podíl v tomto procesu a jsme připraveni toto území nadále chránit a rozvíjet!

Mgr. Pavel Marhoul, Beleco z.s.

Opuštěné vojenské prostory patří z hlediska biodiverzity k nejvýznamnějším územím v České republice. Zastoupením ohrožených druhů rostlin a živočichů i celkovou druhovou bohatostí jsou přinejmenším srovnatelné s chráněnými územími, v některých aspektech je dokonce převyšují (Čížek et al. 2013).

Pozitivní vliv armády na biotopy a druhová společenstva lokalit, které využívají k výcviku, je způsoben kombinací několika faktorů, z nichž nejvýznamnějším je vlastní vojenský výcvik. Aktivita armády vede k různým typům disturbancí - narušování půdního povrchu a vegetace těžkou vojenskou technikou, požáry, sešlapem vojáků apod. Disturbance působí na cvičištích v průběhu času s různou intenzitou, prostorovým uspořádáním a frekvencí a výsledkem jejich působení je vznik a udržování dynamické heterogenní mozaiky různých typů biotopů. Právě tato mozaika s velkým podílem biotopů v časných stadiích vegetační sukcese je klíčovým předpokladem pro existenci druhově bohatých společenstev rostlin a živočichů. Ukončení vojenského výcviku vede k narušení procesů udržujících biotopovou mozaiku, ztrátě nejcennějších biotopů a vymírání druhů.

Bývalý vojenský újezd Milovice-Mladá je z přírodovědného hlediska zvláště cennou lokalitou, jehož nejhodnotnější partie jsou chráněné formou stejnojmenné evropsky významné lokality. Kvalita území se od doby jeho opuštění vojáky postupně snižovala a biotopově nejnáročnější druhy, které se zde vyskytovaly ještě v první polovině 90. let minulého století, již vymizely (např. okáč metlicový Hipparchia semele, okáč šedohnědý Hyponephele lycaon, bourovec pryšcový Malacosoma castrense). Negativní trend pokračoval až do roku 2010, kdy Krajský úřad Středočeského kraje zahájil tříletý obnovní projekt spočívající v zavedení pojezdů vojenskou technikou a vypalování porostů. Projekt nastartoval stále se rozšiřující využití lokality pro pojezdy BVP a postupně také terénních vozidel. Aktuální intenzita pojezdů již začíná napodobovat dřívější využití armádou (jak je patrné srovnáním aktuálního leteckého snímku s historickými fotografiemi) a biotopová mozaika se začíná obnovovat. Velmi významným aspektem pojezdů různých typů techniky je také podpora vzniku periodických tůní a kaluží, které jsou biotopem řady vzácných druhů a především kriticky ohrožených lupenonohých korýšů listonoha letního (Triops cancriformis) a žábronožky letní (Branchipus schaefferi). Zavedení pojezdů v prostoru bývalého tankodromu Pod Benáteckým vrchem vedlo k vytvoření desítek až stovek vodních plošek a výraznému nárůstu populací obou druhů. Bývalý újezd Milovice-Mladá se díky tomu řadí k nejvýznamnějším lokalitám pro tyto druhy na území celého státu. Pojezdy jsou pro vznik a udržování tůní a kaluží zcela nepostradatelné a jinými managementovými postupy je nelze nahradit.

Bývalý prostor Milovice-Mladá v současnosti představuje nejvýznamnější území v ČR z hlediska využití alternativních typů péče o přírodovědně cenné lokality. Velmi významnou měrou k tomu přispívají off-roadové aktivity a pojezdy vojenské techniky. Podstatným faktorem je celoročníprovoz vozidel a nízký stupeň regulace (v praktické rovině úplná absence) ze strany orgánů ochrany přírody. Díky tomu vznikají žádoucí disturbance kontinuálně v průběhu celého roku a umožňují vývoj stanovišť s pozvolnými přechody mezi jednotlivými částmi biotopové mozaiky. V tomto ohledu je nastavení současných aktivit v území jedinečné v kontextu celého státu.


Offroad klub Milovice z.s. se problematikou biodiverzity opuštěných vojenských prostorů a nastavováním péče o ně zabývá dlouhodobě.